top of page

НАДЗОР И ИНЖЕНЕРИНГ

Инженеринг и надзор на проекти: Лиценца А

  • Технички консалтинг

  • Организациска поддршка

  • Консалтинг за добивање документација/градежна дозвола

  • Изработка на тендерска документација

  • Координација на проекти/подизведувачи

  • Надзор на квалитет на изработка

  • Надзор на временски распоред

  • Надзор на имплементирање на законска регулатива

Modern Office

КОМЕРЦИЈАЛНИ  И ПРИВАТНИ ОБЈЕКТИ

ЈАВНИ И ОПШТЕСТВЕНИ ОБЈЕКТИ

Building
bottom of page