top of page
Anchor 1
Anchor 1
Anchor 1

    Комерцијални и приватни објекти:

 1. DSC DESIGN: Надзор на градба на производна хала со админи-страција  GENTERM, ТИРЗ Алинци, Прилеп, Македонија.

 2. Приватен инвеститор од Скопје: надзор на изведба на станбен објект во Кисела Вода (1200m2).

 3. DSC DESIGN: Надзор на изградба на производна хала со администрација ODW Electronic ТИРЗ Струга, Македонија.

 4. DSC DESIGN: Консултантски услуги при изградба на фабрика за автобуси VAN HOLL,ТИРЗ  Бунарџик, Скопје, Македонија.

 5. NEXTSENSE Скопје: Надзор на финалните работи за подобрување на енергетската ефикасност.

 6. SORAVIA: Инвестициски надзор на изградбата на Soravia Resort Скопје.

 7. HP Скопје: Координација на изведбата на канцелариите во Soravia Трговски центар Скопје.

 8. EBRD Скопје: Координација на изведбата на канцелариите во Soravia Трговски центар Скопје.

 9. SORAVIA Австрија: Надзор на реконструкцијата на Светски Трговски центар  во Скопје.

 10. NEXTSENSE Скопје: Надзор на финалните работи и работите за уредување на внатрешниот ентериер на канцелариите.

 11. Agro Lappi, Приштина, Косово: изградба на вентилирана фасада со природен камен, структурална фасада, како и фасада и преградни ѕидови направени од стаклени блокови

 12. Albi Commerce, Приштина, Косово:Алуминиумска структу-рална фасада, врати и прозорци.

 13. NEUROLAB Скопје: Финални работи и ентериер на медицинска канцеларија.

 14. ECS computing systems Скопје: Реконструкција на канцелариите.

ДСЦ Дизајн за нас како консултанти за Van Hool: „...Ние сме многу задоволни со нивото на перформанс на Делта Проект. Бараните задачи беа извршени навремено и со висок квалитет...“.

Гентерм за нас како главен надзор на изградба:

„...Делта Проект и сите нејзини вработени покажаа висок професионализам, подготвеност за соработка и тимска работа, знаење на правните процедури и градежни и организациони спо-собности...“.

Соравиа за нас како  инве-стиционен надзор за Трговски центар Соравиа и Соравиа Ресорт:„...Ние сме многу задо-волни од нивото на анга-жираност. Искрено ја пре-порачуваме Делта Проект за ангажман на слични проекти и задачи...“.

bottom of page