top of page

Јавни и општествени објекти:

1. Consortium Hill – ADO S.A.:   Имплементација и надзор на проектот, финансиран од Европска Унија и менаџиран од Европската агенција за реконструкција: „Техничка помош за развој на локална инфраструктура“

  • Канализациона мрежа со станица за третман на отпадна вода во Општина Злетово.

  • Канализациона мрежа во село Аргулица, Општина Карбинци.

  • Канализациона мрежа во Општина Богданци.

  • Канализациона мрежа со станици за третман на отпадна вода во селата Лера и Доленци.

2. Амбасада на Полска во Скопје: инженеринг на реконструкција.

3. Министерство за здравство на Република Македонија :

  • реновирање на Гинеколошката клиника ЧАИР во Скопје

  • нова вентилирана фасада на „Клиничка болница Св.Наум“ во Скопје

4. Министерство за образование на Република Македонија: Надзор на реконструкцијата на училиштата во Скопје и околните села.

5. Собрание на Република Македонија: Реконструкција на подот на салата за седници, поставување на DURAL елементи.

6. UNDP: надзор на реконструкцијата на Голема Река – фаза II, RFQ 64/2010

7. UNDP: надзор на реконструкцијата на Голема Река – фаза II.
Изградба на одлагалиште за отпадна амбалажа од пестициди.

8. USAID/Louis Berger: надзор на надградбата и реконструкцијата на средното училиште „Лазар Танев“ во Скопје

9. ARC: проектирање на основно училиште во Алашевце.

ДСЦ Дизајн за нас како консултанти за Van Hool: „...Ние сме многу задоволни со нивото на перформанс на Делта Проект. Бараните задачи беа извршени навремено и со висок квалитет...“.

Гентерм за нас како главен надзор на изградба:

„...Делта Проект и сите нејзини вработени покажаа висок професионализам, подготвеност за соработка и тимска работа, знаење на правните процедури и градежни и организациони спо-собности...“.

Соравиа за нас како  инве-стиционен надзор за Трговски центар Соравиа и Соравиа Ресорт:„...Ние сме многу задо-волни од нивото на анга-жираност. Искрено ја пре-порачуваме Делта Проект за ангажман на слични проекти и задачи...“.

bottom of page