top of page

   ОБУКИ:

 1. ЗБК КРЕАЦИЈА: Oбука за архитекти за интегриран и систематизиран пристап во проектирање на енергетски ефикасни објекти, фебруари-март 2019, програма ТРАИНЕЕ - HORIZON 2020. 

 2. HABITAT, ЗБК КРЕАЦИЈА и ДРОМ: Одржување на теоретски обуки за фасадери, ѕидари, монтери за сува градба и монтери за прозорци и врати како дел од проектот „Одржливи модели за вработување на Ромите“ финансиран од ЕУ – ИПА Инструмент. Мај-Јуни 2017;

 3. ЗБК КРЕАЦИЈА: Учество во проектот „Обука на градежни работници за енергетска ефикасност“ (BEET) финансиран од ЕУ, во 2015 година;

 4. USAID&HABITAT: Одржување на четири обуки (по три дена) во Скопје за бизнис-секторот на тема: „Претптриемништво и вештини за бизнис планирање на ЕЕ и ОИЕ“ во 2014 година;

 5. USAID&HABITAT: Еднодневни предавања на тема „Работни места во секторот за енергетска ефикасност и ОИЕ“ во средни училишта во Кавадарци, Струмица, Скопје и Струга, во 2013, 2014 и 2015 година;

 6. COSMO: Предавања на тема „Вовед во енергетски аудити“, три дена, Април 2013 година;

ПРЕЗЕНТАЦИИ:

 1. Презентација во Охридска банка за GGF (GREEN FOR GROWTH FUND) како консултанти на FINANCE IN MOTION GMBH 23.03.2019.

 2. Презентација пред членовите на РОТАРИ на тема: Енергетската ефикасност потреба или луксуз“ 15.11.2018.

 3. Учество на петтата студентска конференција за енергетска ефикасност и одржлив развој - СКЕЕОР (23.11-25.11) 2017;

 4. Коорганизатор со GREEN ECONOMY секторот на IME (Increasing market employability) програмата на SWISS CONTACT на “Конференција за енергетски ефикасни мерки и пристап до финансии во хотелиерството” одржана на 18.10.2016 во Холидеј Ин; 

 5. Учество на Денови на енергетска ефикасност во општина Карпош (25.11-29.11)2013 со презентацијата „Енергетски аудит на деловен простор со импле-ментација на софтверот MCM EKO 1B2“;

 6. Учество на семинарот Енергетска реконструкција на згради, COSMO, 25.04.2013, со презентацијата „Енергетски штедења во зградите“;

 7. Учество на семинарот Материјали и технологии за ефикасно оддржливи енергии во зградите, COSMO, 19.12.2012 со презентацијата „Енергетски аудит: важност и апликација“;

 8. Учество на Денови на енергетска ефикасност во општина Карпош (31.10-2.11) 2012 со презентација „Методи за утврдување и подобрување на енер-гетската ефикасност на конструкциите“;

bottom of page