top of page

 

Потврдата за усогласеност е официјален документ кој се издава врз основа на проектната документација и е задолжите-лен  дел од документацијата за добивање на Одобрение за градба. Го издава фирма со Лиценца за вршење на енергетска контрола. Во Потврдата за усогласеност се наведуваат податоци за термичките карактеристики на сите градежни елементи кои се дел од објектот,  проектираната класа на објектот и процентот на реку-перација, доколку постои. Сите наведени параметри треба да се еднакви или помали од дозволените, согласно законската регу-латива. Со овој документ се  докажува дека објектот  е проектиран како енергетски ефикасен. 

К.А.К за нас за Енергетската контрола на хотелите Епинал и Бистра: „За период од помалки од три месеци компанијата Делта Проект успеа, на наше големо задоволство, да ги ис-полни зададените задачи од Дого-ворот“.

 

АДОРА за соработката со нас:  „Делта Проект ги изврши своите обврски професионално, навремено и квали-тетно. Го искажуваме нашето задо-волство за добиените услуги и ја препорачуваме како компанија за соработка“.

bottom of page