top of page

Сертификат за енергетски карактеристики на згради е документ кој се издава за нов објект врз основа на проектот на изведена состојба, а за постоечки објект врз основа на енергетска контрола. Го издаваат фирми со Лиценца за вршење на енергетска контрола. Со овој документ, меѓу другите податоци,  се прикажува и потребната енергија за греење на објектот, како основа за одредување на неговата енергетската класа, која може да биде од  A+ како најдобра до G како најслаба. Документот ја дава и предвидената емисијата на  CO2, како резултат од користењето на објектот, на годишно ниво. Сертификатите за енер-гетски карактеристики на згради се задолжителен дел од документацијата за добивање на Одобрение за употреба.

АДОРА за соработката со нас: „Делта Проект ги изврши своите обврски професионал-но, навремено и квалитетно. Го искажуваме нашето задовол-ство за добиените услуги и ја препорачуваме како компанија за соработка“.

ТОРАКС за нас за Енергетската контрола: „Компанијата и нејзи-ните вработени ги извр-шија своите обврски според специфичните цели навремено и професионално. Затоа, силно ја препорачуваме Делта Проект доо Скопје на сите потен-цијални кленти“.

bottom of page