Сертификат за енергетски карактеристики на згради е документ кој се издава за нов објект врз основа на проектот на изведена состојба, а за постоечки објект врз основа на енергетска контрола. Го издаваат фирми со Лиценца за вршење на енергетска контрола. Со овој документ, меѓу другите податоци,  се прикажува и потребната енергија за греење на објектот, како основа за одредување на неговата енергетската класа, која може да биде од  A+ како најдобра до G како најслаба. Документот ја дава и предвидената емисијата на  CO2, како резултат од користењето на објектот, на годишно ниво. Сертификатите за енергетски карактеристики на згради се задолжителен дел од документацијата за добивање на Одобрение за употреба.

АДОРА за соработката со нас: „Делта Проект ги изврши своите обврски професионал-но, навремено и квалитетно. Го искажуваме нашето задовол-ство за добиените услуги и ја препорачуваме како компанија за соработка“.

ТОРАКС за нас за Енергетската контрола: „Компанијата и нејзи-ните вработени ги извр-шија своите обврски според специфичните цели навремено и професионално. Затоа, силно ја препорачуваме Делта Проект доо Скопје на сите потен-цијални кленти“.

©2018 by DELTA PROEKT. Proudly created with Wix.com