НАШИОТ ТИМ

Зоран Олумчев е дипломиран градежен инженер, ко-сопственик на компанијата, вработен од 1985 година со работно искуство во земјата („МАКЕДОНИЈА ИНВЕСТ“, „ПЕЛАГОНИЈА“, „ВИВА“) и странство („МАКЕДОНИЈА ИНВЕСТ“ во Либија, „ЕИЦ МЕНАЏМЕНТ“ во Гер-манија и Казахстан), експерт за проек-тен менаџмент, надзор на градби, безбедност на згради и енергетска ефикасност. Овластувања: А за надзор, А за ревизија, Б за проектирање и овластување за енергетски контролор. Го води секторот за инженеринг и е раководител на договорите за објектите на Полска амбасада, Соравија, Гентерм, Ван Хол, ОДВ  други.
zoran.olumcev@deltaproekt.com

Жанина Стаменкова е дипломиран градежен инженер, магистер по технички науки (Магистерска тема за енергетска ефикасност), ко-сопственик на компа-нијата, вработена од 1987 со работно искуство во земјата (ГП„МАВРОВО“) и странство („ЕИЦ МЕНАЏМЕНТ“ во Гер-манија и Казахстан), експерт за ене-ргетска ефикасност, статичка анализа на конструкции и проектен менаџмент. Овластувања: А за надзор, А за про-ектирање, Б за ревизија на градежни об-јекти и овластување за енергетски контролор. Имплементатор и интерен аудитор на стандардот МКС EN ISO 50001. Го води  Секторот за енергетска ефикасност.
zanina.stamenkova@deltaproekt.com

Зора Каралиева е дипломиран инженер архитект. Работно искуство од 1998 година во областа на проектирањето (ГП„ПЕЛАГОНИЈА“) и надзор на објекти. Од 2014 година работа и на полето на  енергетската ефикасност. Има овластување А и Б за проек-тирање, овластување Б за надзор на објекти  и овластување за енергетски контролор. Каkо проектант има работено на изготвувње на техничка докумнетација за различен тип на објекти од областа на високоградбата, надзор на објекти, инвестициски надзор и координација на проекти. Во областа на енергетската ефикасност има земено учество  во изработка на сите видови документи.
zore@deltaproekt.com

Андреј Елзесер е дипломиран градежен инженер со 24 годишно искуство во менаџирање, координација и надзор при изградба и реконструкција на сите видови објекти во градежништвото, стекнато во Република Македонија и Република Чешка. Има богато искуство способност во градежништвото, одговорен за координација на сите проектни активности од почеток па се до финалната фаза, на мултидис-циплинарни тимови. Има овластување А за изведба и А за надзор на градежни објекти и овластување за енергетски контролор.
andrej.elzeser@deltaproekt.com

Ана Димишкова има работно искуство од 2014-та година во ДЕЛТА ПРОЕКТ. Во август 2013 станува инженер за животна средина, а во ноемвро 2018 година магистрира на циклично производство при Машинскиот факултет во Скопје. Има работно искуство како проектен асистенt на енергетски ефикасни елаборати и контроли за објекти, исто како и во системите за менаџмент со енергија. Има поминато тренинг-обука за интерен аудитор на интегрирани менаџмент системи ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18000:2007.
ana.protogerova@deltaproekt.com

©2018 by DELTA PROEKT. Proudly created with Wix.com