top of page

  Членство / Учество:

  • Стопанска комора на Македонија

  • Комора на овластени архитекти и овластени инженери на Македонија

  • ЗЛЕК - Здружение на фирми лиценцирани за енергетски контроли

  • Инженери без граници на Македонија

  • Консултанти на EBRD/TAM/BAS програмите

  • Build Up Skills Програма за Македонија

  • Експертски собири на Агенцијата за енергетика на Република Македонија

bottom of page