top of page

Енергетска контрола е преглед на техничките карактеристики на објектот и начинот на користење на енергиите. Извештај  е официјален документ кој е резултат на спроведена Енергетска контрола. Во него се содржани сите податоците од извршениот преглед на термичките карактеристики на градежните конструкции,техничките системи и инсталациите во објектот. Со овој документ се предлагаат техничките и економските можности за заштеда на енергија, цената на чинење на истите и период на поврат на инвестицијата. Целта на овој документ е да се добијат насоки за зголемување  на енергетската ефикасност на објектите и за финансиски средства за енергетска санација, како и сертификација на објектите.

Енергетската контрола ја спроведува фирма со Лиценца за вршење на енергетска контрола.

Основно училиште во село Оровник, Дебрца

- пред спроведување на мерки за енергетска      ефикасност

- по спроведување на мерки за енергетска     ефикасност

Општинска зграда во  Кочани

- пред спроведување на мерки за енергетска      ефикасност

- по спроведување на мерки за енергетска     ефикасност

Центарот за развој на Југозападниот

плански регион: „Договорниот орган е целосно задоволен од профе-сионалниот однос на тимот на Делта Проект Скопје и завршените работи, односно изработената техничка документација.“.

ТОРАКС за нас за Енергетската контрола: „Компанијата и нејзините вработени ги завршија своите обврски според специфичните цели навремено и професионално. Затоа, силно ја препо-рачуваме Делта Проект доо Скопје на сите потенцијални субјекти“.

bottom of page